การมีที่ดินทำกินเป็นของตน

คือ ความมั่นคงที่ยั้งยืน

สมัครบริการ เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับองค์กรของเรา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ตลอดจนบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับเกษตรกรและผู้ยากจนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้

วิสัยทัศน์ "จัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน"

เราทำอะไร ?

บริหารจัดการที่ดิน

บริหารจัดการที่ดิน (การจัดที่ดิน และการพัฒนา)

เป็นแหล่งทุน

เป็นแหล่งทุนเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจน มีที่ดินทำกิน

ส่งเสริมและสนับสนุน

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มตามศักยภาพ

ป้องกันการสูญเสีย

ป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)


เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-2781648 แฟกซ์ 02-2781148
Email : labai@labai.or.th
Website : www.labai.or.th
Facebook : thelandbankadministrationinstitute